Nekustamo īpašumu mācību centra Skillbazar.lv

Lietošanas noteikumi un privātuma politika

1. Personas datu apstrādes politika (Privātuma politika)

Nekustamo īpašumu mācību centrs Skillbazar.lv (turpmāk - Centrs) rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem - Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

1.1. Dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par Centra rīcībā esošo personu datu drošību. Centrs izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Centrs nodrošina pienācīgu šīs informācijas apstrādi, uzglabāšanu, datu integritāti ar atbilstošu drošības līmeni. Tiek izmantotas samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļi, lai aizsargātu Centra rīcībā esošos personas datus un to apstrādi. Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības prasībām.

1.2. Centrā personas datus apstrādā nodarbinātie vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei, valsts un pašvaldību iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos.

1.3. Centrs apstrādā šādus datus: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, kontaktinformācija, uzņēmuma rekvizīti, bankas kontaktinformācija, dzimumu un citi personu identificējoši dati atbilstoši tam, lai tiktu sasniegts attiecīgs datu apstrādes mērķis. Centrs nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

1.4. Centrs pastāvīgi veic datu apstrādes drošības novērtēšanu, lai arī turpmāk pēc iespējas novērstu nesankcionētu piekļuvi personu datiem, personu datu ļaunprātīgu izmantošanu, izmainīšanu, dzēšanu u.tml.

1.5.  Apmeklējot un izmantojot internetveikalā sniegtos pakalpojumus, Jūs piekrītat, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.  Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.  Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

1.6. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

  • Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;
  • Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;
  • Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;
  • Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

1.7.  Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam – licencētai maksājumu iestādei Maksekeskus AS.

2. Naudas atmaksas un pasūtījuma atcelšanas politika

2.1.  Preču/pakalpojumu piegāde netiek veikta, piegādes politika netiek piemērota.

2.2. Pircējam ir tiesības atcelt pasūtījumu ne vēlāk kā 2 dienas pirms apmācību kursa sākuma datuma, neminot iemeslu.


2.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam ir jāiesniedz skaidrs paziņojums SIA Skillbazar.lv (juridiskā adrese: Sīpeles iela 9a, Rīga, LV-1058; tālruņa numurs: +371 29742721; e-pasta adrese: [email protected]) par lēmumu atteikties no pasūtījuma.

2.4. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, ir nepieciešams, ka paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu Pircējs nosūtītu pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

2.5. Pēc Pircēja paziņojuma saņemšanas SIA Skillbazar.lv 3 darba dienu laikā nosūta atteikuma paziņojuma saņemšanas apstiprinājumu un atgriež naudu uz norādīto bankas kontu.

2.6.  Internetveikals apstrādā tikai tos personas datus, kurus pircējs ir ievadījis pie preču pasūtīšanas, kā piemēram, vārds, uzvārds, e-pasts u.c.

3. Preču/pakalpojumu piegādes noteikumi un nosacījumi, tostarp vairāku sūtījumu piegādes politika

Preču/pakalpojumu piegāde netiek veikta, piegādes politika netiek piemērota.